Umowa Licencyjna Dla Użytkownika Końcowego

Zaktualizowano 28.10.2020

Zgadzasz się na zobowiązania wynikające z warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA). Niewypełnienie zobowiązań będzie skutkować unieważnieniem licencji. Jeśli się nie zgadzasz, nie instaluj ani nie używaj Rhinoceros. Możesz zwrócić program do miejsca zakupu i uzyskać zwrot kosztów.

Ta EULA jest umową pomiędzy Tobą (podmiotem posiadającym licencję) oraz Robert McNeel & Associates (“nami”, “my”) dotyczącą Oprogramowania (Rhinoceros oraz powiązana dokumentacja online oraz treści).

Rhinoceros (Rhino) jest własnością TLM, Inc. d.b.a. Robert McNeel & Associates. Rhinoceros jest chroniony prawami autorskimi i międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi aktami dotyczącymi własności intelektualnej. Rhinoceros jest licencjonowany, a nie sprzedawany.

Uzyskujesz licencję na używanie Oprogramowania tak długo, jak:

  1. Licencja jest zainstalowana na komputerze lub wirtualnej maszynie, którą posiadasz, wynajmujesz, leasingujesz lub posiadasz na nie licencję.
  2. Liczba zalogowanych sesji używających Oprogramowanie w tym samym czasie nie przekracza liczby licencji, które posiadasz.

Dla uproszenia zarządzaniem wieloma licencjami, komputerami lub użytkownikami, zalecamy wprowadzenie licencji do Zoo albo Cloud Zoo. Szczegóły na https://www.rhino3d.com/licensing.

O ile nie zaznaczono inaczej, każdy klucz licencji jest licencją dla jednego użytkownika. Licencje Edukacyjne Lab (Educational Lab) i Nie Do Odsprzedaży Lab (Not For Resale Lab) są licencjami dla trzydziestu (30) użytkowników.

Licencja Aktualizująca (Upgrade License) rozszerza Twoją istniejącą Licencję na używanie nowszej wersji Rhino. Licencja Aktualizująca (Upgrade License) nie zmienia liczby użytkowników, którzy mogą używać Rhino w tym samym czasie.

Traktuj to Oprogramowanie tak jak książkę lub inne materiały chronione prawami autorskimi (np. nagrania lub filmy). Możesz wykonać kopie zapasowe Oprogramowania. Nie możesz dystrybuować żadnej części Oprogramowania ani dołączonych do niego materiałów.

Zgadzasz się, że nie będziesz (ani nie upoważnisz stron trzecich) wykonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji (z wyjątkiem zakresu, w jakim obowiązujące przepisy wyraźnie wymagają, aby takie działania były dozwolone) lub próby uzyskania kodu źródłowego, idei, algorytmu lub struktury oprogramowania dostarczone w postaci kodu wynikowego.

Na każdym komputerze po instalacji może być wymagana legalizacja licencji.

Licencje Edukacyjne (Educational), Edukacyjne Lab (Educational Lab), Nie Do Odsprzedaży (Not For Resale) i Nie Do Odsprzedaży Lab (Not For Resale Lab) nie mogą być sprzedane lub przekazane innemu podmiotowi.

Robert McNeel & Associates nie daje żadnych rękojmi lub gwarancji na oprogramowanie lub dołączone materiały, łącznie z (ale nie tylko) wszystkimi gwarancjami domyślnymi „sprzedawalności” czy przydatności do konkretnego celu. Oprogramowanie i dołączone materiały są oferowane wyłącznie na zasadzie „jest jak jest”.

W żadnym wypadku Robert McNeel & Associates nie będzie odpowiedzialny za szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wynikające, lub powstałe w związku z zakupem lub użytkowaniem Oprogramowania lub dołączonych materiałów.

Niniejszy produkt może wysyłać anonimowe informacje o użytkowaniu. Aby zrezygnować z wysyłania anonimowych raportów, zapoznaj się z dokumentacją produktu.

WŁAŚCIWE PRAWO

  • Jeśli nabyłeś oprogramowania w USA i nie jesteś agencją stanową lub federalną, prawo stanu Waszyngton stosuje się do interpretacji niniejszej umowy oraz do roszczeń, wynikających z jej złamania, niezależnie od konfliktu pierwszeństwa praw. Prawa stanu, w którym mieszkasz, stosuje się do wszelkich innych roszczeń, w tym roszczeń ze stanowych praw chroniących konsumentów, praw dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz deliktów.
  • Poza USA. Jeśli nabyłeś oprogramowanie w jakimkolwiek innym kraju, stosuje się prawo tego kraju.
  • Jeśli jesteś agencją stanową w USA, do interpretacji niniejszej umowy stosuje się prawo Twojego stanu.
  • Jeśli jesteś agencja federalną USA, do interpretacji niniejszej umowy stosuje się federalne prawo USA.